Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consulten, Opleidingen, Trainingen en Workshops Aurora Coaching statutair gevestigd te Drachten. Engelen Academie en Bach Bloesemconsulente zijn handelsnamen van Aurora Coaching.

Artikel 1 Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aurora Coaching en Afnemer van een consult (hierna te noemen ‘Afnemer’) en Deelnemer aan opleidingen, trainingen en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, seminar, informatieavond, bijeenkomst, etc. (hierna te noemen: ‘Opleiding’).
1.2. Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Aurora Coaching een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of Deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: ‘Deelnemer’).

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst consult

2.1 De overeenkomst van een consult komt tot stand doordat Afnemer mondeling, telefonisch of via de e-mail een verzoek tot Aurora Coaching richt, en door bevestiging door Aurora Coaching van diens per e-mail verzonden aanmelding.

Artikel 3 Annulering consult

3.1 Afnemer heeft het recht om de consultafspraak te annuleren, zonder kosten, maximaal 24 uur voor de consultdatum.
3.2 Afnemer heeft het recht om de consultafspraak te annuleren binnen 24 uur voor de consultdatum tegen annuleringskosten van 50% van het consultbedrag.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1. De overeenkomst voor een opleiding komt tot stand doordat Deelnemer zich via de website van Aurora Coaching inschrijft, en door bevestiging door Aurora Coaching van diens per e-mail verzonden aanmelding.
4.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Opleidingen staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Aurora Coaching en Deelnemer zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
4.3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Aurora Coaching.

Artikel 5 Annulering opleiding

5.1. De Deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Opleiding te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door Aurora Coaching bevestigde e-mail.
5.2. De Deelnemer kan deelname aan de opleiding tot 2 maanden voor de eerste opleidingsdag kosteloos annuleren.
5.3. De Deelnemer kan de opleiding tot 6 weken voor de eerste opleidingsdag annuleren tegen annuleringskosten van 50% van het deelnamebedrag, de overige 50% worden gerestitueerd.
5.4. De Deelnemer kan de opleiding tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag annuleren tegen annuleringskosten van 75% van het deelnamebedrag (men krijgt 25% restitutie van het deelnamebedrag).
5.5. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de Deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Opleiding deelneemt, betaalt Deelnemer de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
5.6. Aurora Coaching heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door Deelnemer aan Aurora Coaching betaalde bedrag.
5.7 Aurora Coaching heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de workshop, training, seminar, lezing of workshop te annuleren. Indien van toepassing zorgt Aurora Coaching in dit geval voor een volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Eventuele overige gemaakte (on-)kosten kunnen niet bij Aurora Coaching worden gedeclareerd.

Artikel 6 Betaling

6.1. Aurora Coaching brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een (digitale) factuur. De Deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste opleidingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 7 dagen na facturering door Aurora Coaching.
6.2 Voor langdurige opleidingen kan, indien dit in de informatie specifiek wordt vermeld, een gespreide betaling overeen gekomen worden. Het termijnbedrag moet steeds voorafgaand aan de startdatum van de eerstvolgende module zijn bijgeschreven op de bankrekening van Aurora Coaching. Indien de termijnen de duur van de opleiding overstijgen dienen termijnbetalingen te worden voldaan volgens gemaakte schriftelijke afspraken.
6.3. De reis-, overnachting- en verblijfkosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van Aurora Coaching wordt vermeld.
6.4. Literatuur is bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van Aurora Coaching wordt vermeld.
6.5. Ten laste van Deelnemer komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Aurora Coaching als gevolg van de niet nakoming door Deelnemer van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

Artikel 7 Ontbinding en Opschorting

7.1. Indien de Deelnemer in nakoming van de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet, dan wel in geval van ernstige twijfel dat deelnemer in staat is aan zijn overeengekomen verplichtingen jegens Aurora Coaching te voldoen, heeft Aurora Coaching het recht, zodra de Deelnemer in verzuim is, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel geheel of ten dele de uitvoer zijnerzijds van de overeenkomst op te schorten. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
7.2. Indien bij faillissement, surseance van betaling, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of in geval van onder beheer-, onder bewind-, onder curatelestelling van (het vermogen van) de Deelnemer, de Deelnemer in gebreke blijft, heeft Aurora Coaching het recht zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten dan wel geheel of ten dele te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
7.3. In geval Aurora Coaching op grond van het in onderhavige overeenkomst bepaalde onder 11.6. of 11.7 overgaat tot gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel geheel of gedeeltelijke opschorting van de overeenkomst is Aurora Coaching tot geen enkele schadevergoeding gehouden, van welke aard en in welke vorm dan ook. Doch dit laat onverlet het recht van Aurora Coaching op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van het verzuim van Deelnemer. Elke vorm van schadevergoeding is direct opeisbaar per datum van bedoelde gebeurtenis. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.

Artikel 8 Overmacht

8.1. In geval dat Aurora Coaching tekort schiet in de nakoming van uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ten gevolge van een niet aan Aurora Coaching toerekenbare oorzaak heeft Aurora Coaching het recht deze nakoming tijdelijk en/of permanent op te schorten; eventuele reeds voldane kosten door Deelnemer worden bij tussentijdse ontbinding ten gevolge van wanprestatie en/of toerekenbare tekortkoming door Aurora Coaching alsdan naar rato geretourneerd aan de Deelnemer.
8.2. Onder niet toerekenbare oorzaak maar geenszins daartoe gelimiteerd wordt onder meer verstaan “stagnatie van de gewoonlijke gang van zaken waardoor nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet langer mogelijk en/of opportuun is”. Hieronder vallen onder meer ziekte van het personeel en/of trainers, het niet beschikbaar zijn van de locatie, oorlogssituaties, kernrampen en natuurlijke rampen die het doorgaan van de opleiding belemmeren.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1. Het auteursrecht op de door Aurora Coaching uitgegeven ter beschikking gestelde gegevensdragers, brochures, opleidings-, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, manuals, flowcharts, cd’s, dvd’s en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Aurora Coaching, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aurora Coaching zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, dan wel te verspreiden op welke wijze dan ook.
9.2. Ook het auteursrecht op programma materiaal, geschriften zowel in geschreven als in digitale elektronische vorm, offertes, brieven, verslagen, rapporten, voorstellen, cd’s, dvd’s e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Aurora Coaching berust uitsluitend bij Aurora Coaching.
9.3. De wijze van openbaren zoals hierboven omschreven is niet uitputtend. Ook in geval van openbaring op andersoortige wijze dan hierboven omschreven worden auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten niet overgedragen en berusten bij Aurora Coaching.

Artikel 10 Uitvoering door derden

Voor werkzaamheden of delen daarvan, voortvloeiende uit de overeenkomst, behoudt Aurora Coaching zich het recht voor deze door één of meerdere derden te laten verrichten. Aurora Coaching blijft verantwoordelijk voor de juiste voering van deze werkzaamheden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Aurora Coaching spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
11.2. Aurora Coaching is tegenover de Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
11.3. Aurora Coaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4. Aurora Coaching is niet aansprakelijk in het geval Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
11.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
11.6. Aurora Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.
11.6.1. Aurora Coaching wordt graag voor aanvang van de opleiding op de hoogte gebracht van eventuele lichamelijke en- of geestelijke problematiek zodat na goed overleg tussen Aurora Coaching, trainer en Deelnemer het advies, of deelname wenselijk, zinvol en verstandig is, kan worden gegeven.
11.6.2. Aurora Coaching gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer aangaande het besluit om Aurora Coaching in kennis te stellen van fysieke ongemakken en/of het aanwezig zijn van psychiatrische ziektebeelden, met eventueel bijbehorend medicijngebruik, nu of in het verleden.
11.7. Aurora Coaching houdt zich het uitdrukkelijke recht voor om Deelnemer te royeren indien deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.

Artikel 12 Voorbehoud

12.1. Aurora Coaching behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van cursussen aan te passen.
12.2. Indien Aurora Coaching wegens verhindering van een cursusleider of door overmacht een cursus moet afbreken of annuleren, dan zal Aurora Coaching binnen een redelijke termijn een andere cursus verzorgen.
12.3. Aurora Coaching kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten en schaden die Deelnemer om welke reden dan ook lijdt.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1. De persoonlijke gegevens van de Deelnemer worden alleen gebruikt om de dienstverlening door Aurora Coaching te optimaliseren en voor de noodzakelijke communicatie tussen Aurora Coaching en de Deelnemer. Alle gegevens van Deelnemer en door Deelnemer verstrekte informatie worden vertrouwelijk behandeld.
13.2. Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van Aurora Coaching.
13.3. De originele tekst van deze overeenkomst ligt op verzoek ter inzage bij Aurora Coaching.
13.4. Deze Voorwaarden worden beheerd door het Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien, zullen voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter te Groningen.

Drachten, 2012